Lampu! Corraine a sa fine s’est arresu a sa pronuntzia democratica de su sardu!

012

Duncas funtzionat!

Su blog est torrende a girare, a pustis ki dd’aía trascuradu una pariga de meses, e a Corraine ddi pigat su nervosu: http://limbas.tempusnostru.it/parrere-1.page?docId=2676#.U2esPmHeS6o.facebook

Duncas, a nàrrere chi in Lsc b’at petzi una pronùntzia est una farsidadeEst totu su contràriu: sa LSC si podet lèghere in totu sos dialetos e pronùntzias locales, totusE dae totu sos dialetos a sa LSC.
Comente in cale si siat norma iscrita de cale si siat limba.”

Custu deo dd’apo stabilidu empiricamente in is cursos ki apo fatu in Silicua e Casteddu.

Ma Corraine ddu narat sceti, kentza de scire de ita est faeddende. Ma ita balet su faeddu de unu faulantzu?

Sa cosa est, ca Corraine at semper bofidu imponner sa pronuntzia sua–su corrainesu–a totus. Sfido totus is callelleddos corrainesos a si nde negare.

Immoe, a pusti de 17 annos dae cando deo dd’apo propostu e a pustis de su casinu ki apo fatu,  s’est furriadu a pronuntziadore democraticu. Castiade innoxe: http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&s=17&v=9&c=4463&id=296933. Sa pag. de s’articulu miu est sa 27.

A marolla ddi benit!

Corraine, su guru de sa standardizatzione totale e totalitaria de su sardu.

Su giacobinu de atzargiu.

Su ki naraíat: “E proita depimus tenner áteras pronuntzias?”

S’est furriadu a angioneddu democraticu.

Hmmm, su culu ddi pitziat?

Ma, comente si narat: “Ponti d’oro al nemico che fugge!”

Su fatu ki immoe Corraine apat depidu inguller sa pronuntzia libbera de unu standard, non cambiat nudda a su fatu ki sa LSC non est pensada pro tenner medas pronuntzias.

E tando, immoe serbint unos pagos emendamentos pro dda faer prus fatzile custa pronuntzia libbera.

Sua Eminenza il Grande Timoniere nos at a spantare torra?

Non m’ia a spantare si Corraine immoe nd ‘íat a essire cun is propostas mias comente ki fessint de issu.

Comente at fatu in custu trodieddu de articulu.

Proita, s’unica cosa ki contat non est su sardu o cale forma leat su standard.

Su ki contat est ki issu b’apat fatu sa pisciadedda sua.

Ki su sardu portet su nomene suo,  mancari s’idea siat furada.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: