Cristian Urru: preguntas a Sarigu a pitzos de sa LSC “ammoddiada”

 

Po Sarigu (scriu innoi poita ca in su blog LimbaSarda 2.0 no si podint fai comentus):
ita bolit nai ca “eis isperimentadu sa LSC”?

Sa mia no est una pregunta retòrica ma pròpiu una pregunta. In s’atividadi de un’Ufìtziu comenti si podit sperimentai s’ortografia?
Ponendi calencuna delìbera in unu situ? E apustis?
Comenti potzu biri chi cussu standard andat beni/est andendi beni?

Fatzu custa pregunta poita ca in s’atividadi mia, candu est capitau de fai cursus de sardu e ortografia po sa genti, e chistionamu de LSC (deu dd’apu fatu sèmpiri, po fai biri cali standard imperant in is ufìtzius de sa Regioni) sa genti cumentzàt a fai faci lègia e a sconchiai. Duncas deu tengu un’impressioni unu pagu diferenti (mancai abarrit sèmpiri s’impressioni mia).

Apustis: ita bolit nai LSC “ammoddiada”?
Bolit nai ca sa LSC est “tostada”?
Brullas a parti, no cumprendu beni custu fueddu.

Un’àtera cosa: is operadoris bostus faint 40 oras a sa cida in is Cumunus? Est a nai ca is ufìtzius aberrint ònnia diri?

Gràtzias.

325

Advertisements

4 Comments to “Cristian Urru: preguntas a Sarigu a pitzos de sa LSC “ammoddiada””

 1. Creu ca po su Sotziu “Sa Bertula Antiga” iat a depi essi unu duveri mannu su de torrai sceda de s’operau suu, prus che ateru in d-unu mamentu che custu, innui, donnia dii genti e prus genti, movit dudas apitzu de custa sperimentatzioni de standard chi est sa LSC…mancai preferint ateru logu po arrespundi ca no siat su blog de su Prof. “B” custu ddu potzu intendi puru…de donnia manera, sa majoria de is sardofunus si ndi funt giai sapius de s’abisongiu chi teneus de scidi sa beridadi, custu e pagu ma seguru.

  F.L.

 2. Fait a biri su CV de is spertus chi Sàrigu pigat? No, sceti ca apu lìgiu custu…http://www.sabertulantiga.com/uffiziusu/Collinas/traballus/SA_STORIA_DE_COLLINAS.pdf
  fudi? finzas? divèntada? cùccurus? valladas? confinada?
  Oppure questo…http://www.sabertulantiga.com/uffiziusu/Collinas/traballus/FESTAS_RELIGIOSAS_DE_COLLINAS.pdf
  aicci? funti? faini??? gennrasciu???????????????????????????????? e meda àteru…
  Peppe Coròngiu at pediu su CV de custu oberadori?

 3. Ma forsis a èssere isposos cun sa segretària de S’assessora est unu tìtulu pro èssere linguistas como? O unu cunflitu de interessos?

 4. Marianna,

  (nareus Marianna mancai scireus ca custu no est su nòmini tuu, a nò?) cali iat a dèpiri èssiri su cunflitu de interessus?

  Deu pongu sa faci e sa firma, e fintzas su trabballu miu, figuradì su chi tengu de cuai.

  Tui chini ses?

  Bolis arrèspundiri tui a is preguntas chi apu fatu?

  Deu incàrrigus in sa Regioni no ndi tengu, e tui?

  Marianna?

  Cristian Urru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: