La svolta di Salerno (o fiat Aristanis?)

114

“Sa LSC andat bene fintzas in cabu de josso, bastat a non tenner norma”

Su machimine de kie s’est semper opostu a cale-ki-siat emendamentu a sa LSC, pro dd’acostiare a su sardu meridionale, non acabbat de mi spantare.

Immoe proponent de tzerriare LSC cale-ki-siat manera de scrier su sardu: bastat a narrer ca totu est incumentzadu cun issos in Aristanis.

In cust’articulu si cumprendet bene cantu si sunt sbruncados cun sa realidade, ma immoe chircant de si presentare torra comente is ki ant cumpresu totu dae semper.

http://salimbasarda.net/politica-linguistica/orru-bene-sa-lsc-sighende-pero-sos-indicos-de-aristanis/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: