Comente podimus arribbare a un’ortografia unitaria de su sardu

224

Tocat a lassare a una parte su makimine de s’ortografia “naturale”.

Ortografias “naturales” non ddoe nd’at, ca is faeddos non si scrient a solos e sa gente pagu bortas imparat a sola scrier.

Is ki faeddant de “ortografia naturale” sunt cussos ki connoschent sceti s’ortografia de s’italianu e si pensant ca toket a dd’imperare puru pro su sardu.

Spantu ki non domandent fintzas de scrier s’inglesu a s’italiana.

Provamus, insaras, a bier, passu pro passu, ita depet cambiare in sa manera italiana de scries su sardu, pro arribbare a un’ortografia unitaria.

Amus già bidu ki, si pigamus unu testu cale-ki-siat in Patadesu, su tantu de is faeddos ki non torrant in su sardu miu est pagu meda.

La malafede di chi non vuole nessuno standard

E tando, non tenimus bisongiu de standardizare su lessicu, ca sceti unu macu criminale podet pretender de narrer a sa gente cales sunt is faeddos giustos e cuddos sballiados.

Si est berus ki a s’abetare una standardizatzione “spontanea” de s’ortografia est cosa pro inniorantes o macos–ca sa gente ki non at studiadu tzertas cosas non b’arribbat–pro su lessicu est totu un’átera kistione: si sa gente imperat cussu faeddu, tando cussu faeddu est giustu, semper si semus faeddende de gente ki sa limba sua dda connoschet.

Cosa diferente meda est sa kistione de sa scritura: pro faer una proposta de scritura unitaria tocat a connoscher medas dialetos e tocat a nde schire de fonologia e de storia de sa limba.

E tando non est berus ki fatzat a arribbare a una standardizatzione spontanea de s’ortografia, ca sceti pagu gente nde schit de custas cosas.

Pro incumentzare, tando, pigamus unu testu, torra de Nanni Falconi, scritu in una spetzia de LSC e bidimus ita tocat a faer, pro arribbare a sa pronuntzia mia de su sardu e a un’ortografia ki siat prus fatzile a permitire custa pronuntzia.

Su testu nde dd’apo leadu de innoxe: http://nannifalconi.blogspot.nl/2014/05/sinimigu-est-cuddu-chi-si-ndafutit.html

 

Creo chi siat ora de l’agabbare de inditare comente inimigu de sa limba sarda chie est cuntràriu a sa LSC; gasi comente depent fagher cuddos chi narant chi sa LSC est ochende sa limba sarda. Non semus nois sos contierradores de sa limba sarda sos inimigos, semper chi b’apat inimigos e non gente chi si nd’afutit ebbia de s’arrèsonu nostru.

Su problema de su standard est mannu e de giudu, e bisòngiat de l’isolvere cun passièntzia e tolleràntzia, ca unu standard bi cheret e tocat de si ponner de acordu. Ma no est però su problema prus mannu de sa limba sarda. No est chi cun su standard isolvimus totu sos nodos de su sardu e semus a caddu.

Nono, su sardu est limba in derrota chi nch’est lassinada in una faladòrgia chi nche l’est giughende a esser una limba de minoria in Sardigna. Su problema est , de comente allentare su custu lassinòngiu. Comente fagher cumprender a chie nos cumandat oe, chi chene sa limba sarda, su pòpolu sardu no at a esser prus cudda natzione chi nanchi est. Ma forsis est cussu su chi cherent. Su problema est chi amus una classe polìtica chi si nd’afutit, cumbinta chi petzi cun sa limba istatale italiana sa Sardigna nde podet essire dae cussa crisi de identidade chi l’est assachiende. Petzi in sa renùntzia a su connotu nostru nois diventamus una natzione moderna, tzivile. Custu est su messàgiu chi nos coronat dae sèculos como; e custu chi semus bivende est su risurtadu. Bell’aficu s’issoro.

Chie non depet ghiare a unu benidore mengius, lu faghet in sos istradones de sa renùntzia a su chi fiamus, e galu in parte semus.

Onni iscusa pro issos est de giudu pro ignorare, pro fagher finta, pro renuntziare, pro no agiuare sa limba a aguantare e allentare sa lassinada sua a s’agabbu.

S’Italia, s’Europa, su mundu intreu non nos at a regonnoscher mai sa diversidade nostra de natzione si nois etotu non nos regonnoschimus in sa limba de sos antepassados nostros.

 

Sa prima cosa fi fatzo, immoe, est a inditare is sonos ki, in su sardu miu, cambiant siguende una regula de pronuntzia sincronica (bolet narrer “ativa”, ki aplico automaticamente):

 

Creo chi siat ora de l’agabbare de inditare comente inimigu de sa limba sarda chie est cuntràriu a sa LSC; gasi comente depent fagher cuddos chi narant chi sa LSC est ochende sa limba sarda. Non semus nois sos contierradores de sa limba sarda sos inimigos, semper chi b’apat inimigos e non gente chi si nd’afutit ebbia de s’arrèsonu nostru.

Su problema de su standard est mannu e de giudu, e bisòngiat de l’isolver cun passièntzia e tolleràntzia, ca un’istandard bi cheret e tocat de si ponner de acordu. Ma no est però su problema prus mannu de sa limba sarda. No est chi cun su standard isolvimus totu sos nodos de su sardu e semus a caddu.

Nono, su sardu est limba in derrota chi nch’est lassinada in una faladòrgia chi nche l’est giughende a esser una limba de minoria in Sardigna. Su problema est , de comente allentare custu lassinòngiu. Comente fagher cumprender a chie nos cumandat oe, chi chena de sa limba sarda, su pòpolu sardu no at a esser prus cudda natzione chi nanchi est. Ma forsis est cussu su chi cherent. Su problema est chi amus una classe polìtica chi si nd’afutit, cumbinta chi petzi cun sa limba istatale italiana sa Sardigna nde podet essire dae cussa crisi de identidade chi l’est assachiende. Petzi in sa renùntzia a su connotu nostru nois diventamus una natzione moderna, tzivile. Custu est su messàgiu chi nos coronat dae sèculos como; e custu chi semus bivende est su risurtadu. Bell’aficu s’issoro.

Chie non depet ghiare a unu benidore mengius, lu faghet in sos istradones de sa renùntzia a su chi fiamus, e galu in parte semus.

Onni iscusa pro issos est de giudu pro ignorare, pro fagher finta, pro renuntziare, pro no agiuare sa limba a aguantare e allentare sa lassinada sua a s’agabbu.

S’Italia, s’Europa, su mundu intreu non nos at a regonnoscher mai sa diversidade nostra de natzione si nois etotu non nos regonnoschimus in sa limba de sos antepassados nostros.

Custu lis depimus ammentare die cun die a cuddos polìticos chi pensant chi sa limba sarda non siat una prioridade polìtica pro sa Sardigna, e non nos dare sa patente de inimigos tra pare.

Custu lis depimus ammentare die cun die a cuddos polìticos chi pensant chi sa limba sarda non siat una prioridade polìtica pro sa Sardigna, e non nos dare sa patente de inimigos tra pare.

 

Su ki apo sinnadu in “grassetto” funt is vocales medias (E, O) finales ki si furriant a vocales artas (I, U) e sa R de is infinidos de is verbos ki sparessit. Ca custas duas regulas sunt sincronicas ddu bidimus dae su fatu ki, si pigamus unu faeddu nou (es. scannerizzare) bidimus deretu ca custu si furriat a solu a sa pronuntzia meridionali scannerizai.

Pro nde cumprender de prus: Informare è fare politica? Il caso delle vocali finali

 

E torrende a su discursu de arisero potzo inditare puru is sono ki in nugoresu cambiant sighende sa regula sincronica de “depalatalizatzione”.

 

Creo chi siat ora de l’agabbare de inditare comente inimigu de sa limba sarda chie est cuntràriu a sa LSC; gasi comente depent fagher cuddos chi narant chi sa LSC est ochende sa limba sarda. Non semus nois sos contierradores de sa limba sarda sos inimigos, semper chi b’apat inimigos e non gente chi si nd’afutit ebbia de s’arrèsonu nostru.

Su problema de su standard est mannu e de giudu, e bisòngiat de l’isolvere cun passièntzia e tolleràntzia, ca unu standard bi cheret e tocat de si ponner de acordu. Ma no est però su problema prus mannu de sa limba sarda. No est chi cun su standard isolvimus totu sos nodos de su sardu e semus a caddu.

Nono, su sardu est limba in derrota chi nch’est lassinada in una faladòrgia chi nche l’est giughende a esser una limba de minoria in Sardigna. Su problema est , de comente allentare su custu lassinòngiu. Comente fagher cumprender a chie nos cumandat oe, chi chene sa limba sarda, su pòpolu sardu no at a esser prus cudda natzione chi nanchi est. Ma forsis est cussu su chi cherent. Su problema est chi amus una classe polìtica chi si nd’afutit, cumbinta chi petzi cun sa limba istatale italiana sa Sardigna nde podet essire dae cussa crisi de identidade chi l’est assachiende. Petzi in sa renùntzia a su connotu nostru nois diventamus una natzione moderna, tzivile. Custu est su messàgiu chi nos coronat dae sèculos como; e custu chi semus bivende est su risurtadu. Bell’aficu s’issoro.

Chie non depet ghiare a unu benidore mengius, lu faghet in sos istradones de sa renùntzia a su chi fiamus, e galu in parte semus.

Onni iscusa pro issos est de giudu pro ignorare, pro fagher finta, pro renuntziare, pro no agiuare sa limba a aguantare e allentare sa lassinada sua a s’agabbu.

S’Italia, s’Europa, su mundu intreu non nos at a regonnoscher mai sa diversidade nostra de natzione si nois etotu non nos regonnoschimus in sa limba de sos antepassados nostros.

 

Immoe amus bidu deretu cantu pagu cambiat custa regula de pronuntzia nugoresa.

E immoe passamus a su ki in su sardu miu cambiat siguende regulas “diacronicas”: bolet narrer, ki non apartenet prus a sa grammatica nostra, ki ant cambiadu su sonu in totu.

 

Creo chi siat ora de l’agabbare de inditare comente inimigu de sa limba sarda chie est cuntràriu a sa LSC; gasi comente depent fagher cuddos chi narant chi sa LSC est ochende sa limba sarda. Non semus nois sos contierradores de sa limba sarda sos inimigos, semper chi b’apat inimigos e non gente chi si nd’afutit ebbia de s’arrèsonu nostru.

Su problema de su standard est mannu e de giudu, e bisòngiat de l’isolver cun passièntzia e tolleràntzia, ca unu standard bi cheret e tocat de si ponner de acordu. Ma no est però su problema prus mannu de sa limba sarda. No est chi cun su standard isolvimus totu sos nodos de su sardu e semus a caddu.

Nono, su sardu est limba in derrota chi nch’est lassinada in una faladòrgia chi nche l’est giughende a esser una limba de minoria in Sardigna. Su problema est , de comente allentare custu lassinòngiu. Comente fagher cumprender a chie nos cumandat oe, chi chena de sa limba sarda, su pòpolu sardu no at a esser prus cudda natzione chi nanchi est. Ma forsis est cussu su chi cherent. Su problema est chi amus una classe polìtica chi si nd’afutit, cumbinta chi petzi cun sa limba istatale italiana sa Sardigna nde podet essire dae cussa crisi de identidade chi l’est assachiende. Petzi in sa renùntzia a su connotu nostru nois diventamus una natzione moderna, tzivile. Custu est su messàgiu chi nos coronat dae sèculos como; e custu chi semus bivende est su risurtadu. Bell’aficu s’issoro.

Chie non depet ghiare a unu benidore mengius, lu faghet in sos istradones de sa renùntzia a su chi fiamus, e galu in parte semus.

Onni iscusa pro issos est de giudu pro ignorare, pro fagher finta, pro renuntziare, pro no agiuare sa limba a aguantare e allentare sa lassinada sua a s’agabbu.

S’Italia, s’Europa, su mundu intreu non nos at a regonnoscher mai sa diversidade nostra de natzione si nois etotu non nos regonnoschimus in sa limba de sos antepassados nostros.

Custu lis depimus ammentare dicun die a cuddos polìticos chi pensant chi sa limba sarda non siat una prioridade polìtica pro sa Sardigna, e non nos dare sa patente de inimigos tra pare.

Custu lis depimus ammentare die cun die a cuddos polìticos chi pensant chi sa limba sarda non siat una prioridade polìtica pro sa Sardigna, e non nos dare sa patente de inimigos tra pare.

 

Immoe bidimus cantu pagos sunt is cambiamentos “diacronicos”, cussos ki depimus imparare a pronuntziare in una manera ki non b’intrat prus cun is regulas nostras: sunt doixi (12)!

Doixi sceti, mancari su faeddu limba, ca semus faeddende de limba, cumpargiat ses bortas.

Comente podimus afrontare custu probblema?

In maneras diferentes pro is casos diferentes.

Leamus limba.

Sa cosa prus normale iat esser a ddu furriare a sa forma etimologica: lingua.

Limba  est intrada in sa LSC, ca Renatu Soru dd’agatyaíat prus “identitaria”.

Ddu lassamus custu faeddu “identitariu”?

Si podet lassare: sunt pagos medas custos faeddos e si podent imparare in presse, comente in italianu amus imparadu a pronuntzias prus o mancu in manera curreta is prestitos dae s’inglesu.

Ma si lassamus custos faeddos, tocat a donare calincuna cosa a noso puru.

Tando noso bolimus sa X in sa grafia unitaria, ca pro noso est identitaria cantu limba  pro is cabesusesos.

E tando scriimus paxe e donniunu sighit a pronuntziare comente bolet.

Ma faet puru a lassare limbalingua, comente nosi at cuntzessu Munsennore in Aristanis.

E sa matessi cosa balet puru pro mengius/mellus.

Ambos faeddos si nde sunt stesiados meda dae s’etimologia, comente amus bidu arisero:  La storia di FILIUS, fillu, figiu e fizu

Sunt pagos meda custos faeddos e si podent imparare in presse o faet a tenner is duas formas, si Munsennore nosi ddu permitet.

E amus eliminadu sete de is doixi probblemas diacronicos.

Sa kistione de sa velare o palatale de faeddos ke chelu, chena, pische, schire, ecc.

Una grafía (CH) ki balet sa pronuntzia italiana, pro kie dda bolet, o sa pronuntzia inglesa/spanniola in cabu de jossu.

In manera parallela su GH balet pro su sonu velare in cabu de susu e pro su palatale in cabu de jossu: es. anghelu, marghine.

A custu puntu, però, tocat a agatare una solutzione puru pro is sonos velares ki s’agatant in ambos cabos: chistione, ghia.

Scritos in custa manera, in cabu de josso non iant a schire comente bolent pronuntziados: tando si podet sceberare sa grafia etimologica de custos faeddos (o “spanniola”): quistione, guia.

Opuru, sa K, ca semus abituados a s’inglesu e a su tedescu: kistione.

Sa E finale de s’infinidu de is verbos de sa segunda coniugatzione est epentetica, paragogica, e non bolet scrita: esser, ponner, ecc.

Pro totu s’áteru depet baller s’etimología de su faeddu, kentza de etzetziones.

E tando nudda agabbare, ma sceti acabbare.

Nudda caddu, ma cuaddu.

Nudda proare, ma provare.

Nudda pessone, ma persone.

Nudda numene, ma nomene.

Nudda sientzia, ma scientzia.

Nudda mastru, ma maistru.

Nudda arrosa, ma ne-mancu iscalarosascala, kentza de faer figios e figiastros e semper a sa matessi parte.

Sa forma prus acanta de s’etimología depet bincher semper, ca est s’unica manera de esser obietivos.

Si incumentzamus a bi ponner áteros criterios in mesu, dd’acabbamus ke Corraine, sartiende de una scusa a s’átera pro detzider issu ebbía.

Abarrat sa kistione de su paradigma verbale e de is pronomenes.

Ambos sunt probblemas lessicales.

Ca sa kistione est sceti ca esistint intradas lessicales diferentes pro is morfemas verbales e pro is pronomenes.

Si bolimus unu paradigma verbale unitariu, faet puru a siguire a imperare su de sa LSC: s’unu balet s’ateru.

Sa faula ca nd’esistint duos sceti Log. e Camp. nde dd’apo sciusciada in su libbru miu.

Ma fintzas a immoe nemos est stadu autorizadu a narrer cale depet essere su paradigma verbale.

Sa cummissione non est arribbada a nde discuter.

Is pronomenes?

Lu/ddu?

E  noso/nois?

Sa forma prus etimologica est nos, ca est da forma sutastante de [nOzu], cun una O paragogica pesada a U.

E de siguru issu e non isse, cun s’etimología imbentada dae Corraine.

E immoe iat a boller ki calincunu de is amigos, ki nant ca deo apo fato male a pesare avolotu, m’iat a deper spiegare proita Corongiu non at bofidu pigare in cunsideru custa proposta.

Immoe nde sunt sciuscende totu sa norma, pro dda faer passare in cabu de jossu.

Castiade in Limba Sarda 2.0 comente scrient immoe.

Donniunu a comente ddi essit.

Ma siguint a dda tzerriare LSC.

 

Advertisements

2 Comments to “Comente podimus arribbare a un’ortografia unitaria de su sardu”

  1. tue naras. “Nudda proare, ma provare.” si so cumprendende bene nche depimus torrare cussa cunsonante chi in nois nche bogamus belle e che dae totue? suore/sudore, boe/bove,àinu/àsinu. Giustu?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: