E immoe non est a donare sa curpa a custu o a cuddu, est a si ponner

367

Podimus abetare a Santa Claudia Firinu o a Santu Pigliaru Gloriosu, pro nosi donare su permissu de scrier a una manera ki pongiat is Sardos impari, opuru nosi ponimus e scriemus.

Kentza de su permissu de issos.

Is esempros ki apo mostradu de furriadura de scritura meridionale a LSC emendada mostrant ki sa prus parte de is diferentzias intro de cabu de susu e cabu de josso ndi benint dae sa pronuntzia de is vocales medias finales: E si furriat a I e O si furriat a U.

Sa regula chi cambiat sa pronuntzia de sa E e de sa O est “sincronica”, bolet narrer attiva in sa grammatica de kie su sardu de cabu de jossu ddu connoschet:

Informare è fare politica? Il caso delle vocali finali

Comente podimus arribbare a un’ortografia unitaria de su sardu

Ita funt is formas sutastantes

Formas sutastantes

Formas sutastantes (2)

Formas sutastantes (3)

Formas sutastantes (4)

Insomma, non est dae oe ki ddas naro custas cosas, tantu pro faer crepare a Corraine.

Custu dd’apo postu in craru e immoe sa quistione de s’infinidu de is verbos e de is partitzipios passados.

S’infinidu de sa prima coniugatzione, in medas dialetos de cabu de josso acabbat cun -AI e non cun -ARI: es: andai.

Innoe non est ki bi siat una regula sincronica pretzisa, ma si pigamus unu faeddu nou dae s’italianu (es.: scannerizzare) e ddu pronutziamus in su sardu miu ndi essit deretu “scannerizai”.

Pro imparare a pronuntziare is infinidos de is verbos, tando non depo imparare nudda de prus de su ki fatzo già cun is imprestitos dae s’italianu.

Sa matessi cosa sutzedet cun is infinidos de sa segunda coniugatzione: es.: benner –> benni

Si ddu scrio aici, pro ddu pronuntziare a manera mia, non depo imparare nudda de nou, ca is cunsonantes licuidas e nasales in sardu de cabu de jossu non si pronuntziant a s’acabbu de su faeddu (es.: UPIM –> upi; computer –> compiute).

Pro is partizipios passados, sa cosa est fintzas prus fatzile, ca ddoe est diferentzia into de su partitzipio maskili, femminili e su diminutivu.

Duncas ANDAU, ma ANDADA e  ANDADEDDU (es.: andadeddu si nd’est candu dd’apu sbruncau!)

Duncas, cussa D est “ballerina” e custu, a una manera o a s’átera ddu schimus già.

E tando non b’at probblema a pronuntziare ANDADU ke [andau].

E comente faimus cun faeddos ke MASCRU, ki mostrant una R ki non bolet pronuntziada?

Sa R in cussa positzione est unu burdellu in totu is dialetos de cabu de josso.

A bortas si pronuntziat e a bortas no.

Deo, pro narrer, naro MAISTRU, ma in campidanesu si narat MAISTU.

Opuru sa R “sartat dae unu logu a s’áteru: agru –> argu; pedra –> perda; s’erba –> s’reba; sardu –> sadru.

Cale est sa forma giusta?

Sa forma prus fatzile a pronuntziare a un’átera manera, cussa prus “prena”. Cussa prus fidele a s’etimologia, a sa storia de su faeddu.

Est prus fatzile a non pronuntziare una litera ki non a t’imbentare una litera ki non b’est.

E cantos sunt custos faeddos?

Pagos.

Cuntrollade a solos in is testos ki apo bortadu.

Tando, cale est su probblema immoe?

Si boleis abetare un’ átera cummissione o una detzisione de custos politicos ki de sa lingua non nde ddos importat un chibudda, faet a faer cussu puru.

Ma tando tocat puru a non si lamentare si su ki nd’essit non ti praxet.

S’átera manera de standardizare una lingua est a si ponner a scrier a sa propriu manera.

Si sa majoría de is ki scrient si ponnent a scrie a sa matessi manera, tenent asiu is politicos e i cummissiones de narrer a is áteros comente tocat a scrier!

Intzandos, deo sa proposta mia dd’apo fata: si bosi praxet, siguide-dda, sinuncas arrangiade-bosi!

Insomma: “Populu de Masuddas …”

 

 

 

 

 

 

 

13 Comments to “E immoe non est a donare sa curpa a custu o a cuddu, est a si ponner”

 1. In logus de Mesania no est sistemàticu chi is fueddus acabbint totus cun sa-i o totus cun sa -e,
  forma a sa vocali chi ddoi est prima mudat cussa in acabbu:
  àbili
  acumpangiadore
  angione
  cani
  colore
  eleganti
  informatzione
  parere…
  chi deu stràngiu andu innia e mi pòngiu a ligi totu custu scritu cun is arrègulas tuas, totu in -e,
  e ddu lìgiu cun sa fonètica mia (totu in -i) mi stratallant a sonu de corru!!!!
  Inguni fai custa diferèntzia est identitàriu cantu a sa -i mia e sa -e de is cabasusesus!!!!
  Agitòriu! prova a pensai a unu de Orune chi depit ligi cun sa -e in acabbu is fueddus -i!!!
  Ma non ti parrit prus fàcili (po totus is sardus!) chi totus scriiessit sa -e o sa -i in acabbu a praxeri insoru?
  Fortzis ti mudat su sinnificau? NO!
  Fortzis marcat su singulari o prurali? NO!
  Fortzis s’arrennegat su nuoresu chi in cabegiossu scriint cani? NO!
  Fortzis s’arrennegat su maresu chi in cabesusu scriint cane? NO!
  Ma non ti parrit bellu su de andai in Mesania (poni unu chi no est pràtigu meda de sardu) e ligit, poita aici est scritu, “àbili”, “acumpangiadore” e si narat “ma càstia… innoi narant aici!” e asuta asuta unu imparat àteras formas=variedadis=sardu?
  Su sardu è sèmpiri unu!
  Est comenti a candu in italianu scriiu “ufficio”, ma cantu variantis nci funt de cussu fueddu? Assumancu àteras cincu! Epuru totu is formas funt “italianu”!
  Insaras non nci arrennèsciu a cumprendi ancora innui est totu custa bregùngia!
  Saludus
  Su segamenteddu (scebera tui chi de conca, de culu o de callonis!).

 2. Ma chi est sèmpiri sa metadi (o prus pagu?) de totu is sardus!

 3. Eja! pròpiu po cussu!
  E is de cabegiossu non funt a postu po nudda e ddis “scatzat” meda meda a biri scritu pane, cane e non pani e cani!

 4. A parri miu nc’est una pinnica de ponni in contu: in custa proposta su ligi no est speculari a su scriri.
  Po cantu siat pesada beni po permiti a totu is sardus de LIGI in sa varianti insoru, su de SCRIRI ponit unu muntoni de chistionis chi no totus podint arrennesci, ca po meda fueddus tocat a sciri no sceti sa pronùncia in sa varianti mia ma fin’e s’etimologia opuru sa pronùncia in s’àtara macro-varianti. E no funt cumpetèntzias po totus ..
  Duncas custa proposta dd’emu a biri beni po un’usu uficiali sceti, est a nai tècnicu: ant a essi in pagus a depi scriri un’àutu aministrativu o unu situ de sa Regioni ..
  Curregimi si seu sballiendi

 5. Is sportellistas de Sardìnnia funt prus o mancu 100, ma is piciocus non depint sceti furriai in sardu un’àutu amministrativu ma depint finas aprontai in sardu (o bilìngui) totu is àterus paperis chi tenint de biri cun s’enti anca traballant, est a nai ca aprontant manifestus/follieddus po fai sciri a sa genti chistionis de fogu, animalis, festas, aprontant modulìstica chi si manìgiat a intru de is ufìtzius, cartellus, ma m’est finas acuntèssiu de biri citadinus chi portànt su mòdulu sardu-italianu po pediri s’arrimbursu de cosas de scola.
  Ndi connòsciu chi si faint unu stampu de culu mannu aici po fai acurtzai sa genti a su sardu…
  Insaras cali usu ufitziali?
  In sa delìbera si manìgiat sa LSC emendada e in sa modulìstica àtera forma ortogràfica?
  E su citadinu bidendi-dda scrita in una forma chi non s’arreconnoscit at a sighiri a pigai sa modulìstica bilìngui o si ghetat a cussa italiana?
  E a sa delìbera o avisu (anca ddoi est s’òbrigu de dd’apicai cun s’italianu!) s’at a istentai a dda ligi in una forma ortogràfica chi non connoscit/chi non s’arreconnoscit o segat in curtzu e ligit feti cussu italianu?
  Duncas non nci intrat nudda “ant a essi in pagus a depi scriri un’àutu aministrativu…”!
  Ita lègiu! Mi parrit de torrai a tempus de gherra candu is “istudiaus” e is chi scidiant scriri fiant contaus e tocàt a si fai ligi is paperis de su predi!:-(
  Is ufìtzius de sa lìngua sarda, comenti a totu is ufìtzius de sa P.A. funt a disponimentu de is citadinus e no a s’imbressi!

  • Mai intendiu dd’as de informai a sa genti? O ti pensas chi totus siant scimprus? Deu apu portau genti de donnia logu a ligi in su dialetu issoru in giru de una pariga de oras. Tui ses boghendi scusas po non bolli cumprendi chi comenti s’ant alfabbetizau in italianu, fait puru a s’alfabbetizai in sardu. e siguru est chi non ci bolit meda si is mesus de informatzioni donant una manu

 6. Oh Bolognesu!
  Ma biu ndi as de genti andendi a is cursus de lìngua sarda me in is comunus?
  Totus a strumpas!
  Giai non ddis importat nudda e figuraus-sì comenti intendint fragu de LSC is pagus si nci fuint e de pressi puru!!!!
  A is cursus de alfabetizatzioni de lìngua sarda funt sèmpiri contaus cun is didus de duas manus a is primu diis, a una manu is ùrtimas diis!
  Nci bolit unu traballu mannu ma mannu meda e non ndi biu benidori bellu!
  Prus pagu ancora cun is mesus de informatzioni!
  A sa genti tocat ancora de dda ingreghiai a s’acurtzai a su sardu!

 7. Tocat a naer puru ca una de is cosas qui faent pensare a sa gente ca su sardu no est una lìngua comente is àteras est pròpiu ca no est imparada a scola e ca no nch’at una manera connota bene de dda scrier: -eee ma nno faidi mancaddu scrì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: