Meridionalizare sa LSC? Eja, de linna!

  004

 

Su fatu ki Corraine non arribet a cumprender ca non est kistione de “meridionalizare” sa LSC non mi spantat.

Su “pessonagiu” arribbat inue arribbat.

Ma ki non ddu cumprendat átera gente, gente ki in sa bida at tentu prus fortuna de issu, mi spantat.

Leghide-bosi su ki narat Mauru Piredda: http://salimbasarda.net/politica-linguistica/si-emendare-est-meridionalizare-leent-positzione-sos-arregulistas/

Innoxe non est kistione de meridionalizare una chibudda.

Est kistione sceti de atzetare ki totu su sardu est giustu e ki s’unica normalizatzione ki nosi serbit est cussa de s’ortografia, acumpangiada dae unas cantas regulas de pronuntzia pro permiter a donniunu de legher su sardu normalizadu a manera sua.

Torro a narrer: a non ddu cumprender Corraine est sceti normale, ma is áteros?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: