Le comari chioggiotte

Is nebodeddos de Wagner si pigant a strumpas

http://salimbasarda.net/politica-linguistica/treulu-in-cabuterra-pili-atacat-a-corongiu-chi-li-respondet-a-tonu/

One Comment to “Le comari chioggiotte”

 1. La versione di Oreste:
  Cabuderra 6/9/2014
  Presentada de su lìburu de Giuseppe Corongiu “Il sardo una lingua normale”
  (arresùmini de Oresti Pili)
  S’atòbiu at primitziau faciora a is 6 de a merii. Sa genti fiat meda, mancai su logu no fessit prenu. A s’acabada, candu eus cumprèndiu cali fiat su pensamentu de sa genti (Arrègulas o LSC), eus pòtziu nai ca si no fiant bènnius is cabuderresus de is Arrègulas, a sa presentada de su lìburu de dott. Corongiu nci ant essi andadas agiumai 20 personis.
  S’àiri comuncas fiat trula meda. Sa genti fiat citia ma arrennegada/ofèndia ca sa “locandina” de s’atòbiu fiat scrita in LSC e no in Campidanesu, mancai sa lìngua ofitziali de su Comunu de Cabuderra siat su Campidanesu de is Arrègulas.
  Corongiu presentendi su lìburu cosa sua at nau su chi scieus totus, ca sa lìngua sarda est una e ca nci at genti (is orientalistas) ca dda bolit partziri in duas lìnguas, in Logudoresu e in Campidanesu. At fueddau in d’unu sardu chi pariat acanta meda de su Campidanesu e no in LSC.
  Bastiano Pilosu, espertu de sa cantada sarda (logudoresa) at contau in d-unu bellu sardu “logudoresu” ca sa lìngua imperada de is cantadores cabesusesus, est unu Logudoresu “standard”, duncas de nisciuna bidda. A comenti nosu seus narendi (e scriendi) de diora, (càstia is Arrègulas p. 28)
  Pariat chi s’atòbiu depessit acabai sena de donai su fueddu a sa genti. Insandus Oresti Pili, sètziu a mesu de sa genti, at fatu a cumprendi a su cordinadori (su consilleri Ruiu) ca sa genti no fiat bènnia sceti po ascurtai ma finsas po nai sa sua e ca no est cosa bona a cuncordai atòbius in custa manera, sena de fai contu chi Cabuderra tenit un’assessori a sa lìngua sarda (Tori Lai).
  Donau su fueddu chi dd’apant, Oresti Pili at nau ca no at comporau su lìburu de Corongiu candu at scìpiu ca fiat totu in italianu, ca no tocat a fueddai “de” sardu ma “in” sardu e duncas totu su chi podiat nai ddu naràt apitzus de s’arrelata fata de Corongiu atotu. E duncas ca cuncordàt cun Corongiu apitzus de su “proibitzionismu linguìsticu” de su sardu chi nosu eus connotu de su 1923 a su 1999 e ca no cuncordàt po sa chistioni de sa LSC, ca su sardu portat duas cambas, su Campidanesu e su Logudoresu, e duncas custas duas bariedadis depint essi imperadas donniuna in su logu suu, sena de colonizatzioni, a comenti ant circau de fai custu merii in Cabuderra (locandina in LSC e a foras s’assessori Lai). Duncas su sardu in sa scola depit essi su Campidanesu de is Arrègulas in Bàsciu e su Logudoresu (ancora sena de norma, ma de fai luegus) in Susu. E duncas si sigheus aici circhendi de fai papai a sa comunidadi linguìstica campidanesa sa LSC (ca est Log atotu) tretu no si-ndi fait. Insandus mellus a movi cun is duas Arrègulas e a tretu de 20 annus su standard, si is sardus ddu bolint, at a nasci, de bàsciu, a comenti bolit su pòpulu, e no de pitzus.
  (su tzacamanu forti meda po s’interventu de Oresti Pili at fatu a cumprendi ca sa genti de Cabuderra LSC NO NDI BOLIT !!!)
  Corongiu at torrau a fueddai narendi ca s’interventu de Oresti Pili fiat “demagògicu” e ca a sa genti praxiat po cussu e no po sa sustàntzia, ca no ndi teniat.
  Salvatore Sarigu, espertu de portalitus de sa lìngua sarda, at nau de su taballu fatu in custus annus.
  Mondo Perra consilleri regionali sotzialista (su pròpiu de Ruiu) est abarrau spantau ca s’assessori a sa lìngua sarda de su Comunu de Cabuderra no fiat intra de is ant apariciau s’atòbiu e at nau ca sa LSC a comenti est aici no andat beni e ca calincuna cosa tocat a dda cambiai. At nau puru (castiendi a Corongiu) ca s’interventu de Oresti Pili est unu parrimentu de pigai in cunsideru, praxat o no praxat.
  Corongiu at amìtiu ca issu e Oresti Pili tenint duas ideologias diferentis e ca de s’ideologia tocat a passai a sa polìtica.
  S’assessori a sa lìngua sarda de su comunu de Cabuderra (Tori Lai), at nau ca custu merii in s’atòbiu de Cabuderra eus biu totu su bonu e su malu de sa lìngua sarda. Su bonu est ca eus biu a comenti est sa “doppia norma” ca unus cantu ant fueddau in Camp e àterus in Log, chena de perunu barrancu. Su malu est sa gana de fai intrai amarolla sa LSC in Cabuderra, cosa chi NO FAIT.
  (àteru tzacamanu forti chi at fatu a cumprendi torra ca sa genti de Cabuderra LSC NO NDI BOLIT !!!)
  At serrau su sìndigu Francesco Dessì torrendi gràtzias a totus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: