A chentu annos?

1625

E sessantatres nd’apo fatu.

Immoe seo ufitzialmente intradu in sa betzesa.

Seo unu betzu giovanu e mi custa cosa praxet.

Ancora una pariga de annos e  mi nd’apo a andare in pensione, ma pro como gana de mi firmare non nde tengio.

Seo arribbadu a cuss’edade inue non tenes prus nudda de guadangiare e nudda de perder.

Su qui depía demostrare dd’apo demostradu.

Su qui depía faer dd’apo fatu.

Immoe mi dexet sa parte de su betzu.

E is betzos o sunt asselios e sabios o sunt is peus segamentu de matza.

Amus a bier, die pro die, su qui ofrit su mercadu.

A chentu annos difitzile qui b´arribbo, cun totu su qui mi fumo e mi bufo, ma b´apo a provare, ca sa ratza mia est de cuddas malas a sperder.

Torro gratzias a totu is qui m´ant fati is augurios.

Deo a chentu annos e issos a ddos contare.

5 Comments to “A chentu annos?”

  1. A cent’annus! Mi speru ca as a segai is patatas … is annus benidoris 😉

  2. A chentu? Deu ndì ddi cheria contai a su mancu chentuchinbanta.

    A ddu connoschi cun nebodis de fillus cun fillus coiaus.

  3. Ti fatto sos augurios e a pustis de sos atteros faghedi su “brevetto” de s’indipendentzia culturale.

  4. A chent’annos ch’in salude, e no ch’in os saigiones.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: