Respusta de Bustianu Cumpostu e replica mia

cumpostu

Bustianu Cumpostu m’at torradu sceda:

“No apo cumpresu ite b’intrant sas manifestadas de Casteddu e Teulada cun sa misura chi faghes de s’indipendentismu. Cussas manifestada non fiant indipendentistas ma de unu mundu pacifista e antimilitarista cun su cale s’indipendentismu faghet cosas paris ma cun motivatziones diversas, meda diversas. Si cheres misurare s’indipendentismu cun manifestadas, sa misura est sa manifestada de Capo Frasca ammanigiada solu dae indipendentistas. SNI, AMPI, PROGRES, FRONTE UNIDU cun in prus Mariella Cao, s’unica no indipendentista. Pro totu su restu in parte cuncordo petzi in sos disvalores de s’etade chi est unu luogo comune, cucutzu chi andat bene a cada padedda.”

 

E deo non cumprendo custa respusta.

Apo fatu una proposta, partende dau su fatu ca is manifestadas de Casteddu e Teulada ant mostradu sa debilesa de su movimentu indipendentista, e issu narat ca non tocat a castiare a cussas, ca cussas fiant organizadas impari a is pacifistas.

E mi narat ca sa manifestatzione de Capo Frasca est andada bene.

Ma su qui bido deo est ca su patrimoniu de cunsensu e de cuscientzia ammuntonadu a pustis de Capo Frasca dd’ant sperdidu in una pariga de meses, mancai custa borta a organizare is manifestatziones ddoe fessit átera gente puru.

De sa proposta mia non nde faeddat.

Depo pensare ca Bustianu Cumpostu est cumbintu qui totu andet bene?

Tando, o pitzocos, de politica culturale non nde tenimus bisongiu.

E infatis mai nd’ant fatu.

Biadu a quie s’acuntetat de s’esistente.

Advertisements

One Comment to “Respusta de Bustianu Cumpostu e replica mia”

  1. Non bada peus suldu de chie …….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: