Unu carrabusu gabillu?

–Is carrabusus scriint in gabillu schetu!

–Mabbai!

–La!: “IN S’ISCHEDA ELETORALE B’AT UNA SARDIGNA EBBIA, EST AUTODETERMINATZIONE, TOTU SU RESTU EST ITALIA. SU 4 DE MARTU TOCAT DE SI AMMENTARE CHIE SEMUS, ITE SEMUS E DAE UE BENIMUS E DETZIDERE A UE CHERIMUS ANDARE.”

Est pagu cosa, ma cussu MARTU ponet custu testu fintzas prus agoa de sa LSU.

Pro s’àteru tocat a narrer qui su Carrabbusu unu fraguixeddu de gabillu giai ddu tenet.

E custu est unu perigulu mannu.

Custu testu forsis iat a boller esser scritu in LSC, ma cun custa cosa puru is carrabbuseddos depent abarrare atentos.

Sa LSC non est su standard ufitziale de su sardu.

Non est un’impiegadeddu de sa RAS qui podet detzider una cosa de aici: cussa est una detzisione politica e perunu guvernu sardu ancora dd’at pigada.

Fende sa parte qui sa LSC siat su standard de su sardu, is carrabbuseddos si ponent contras a cussa majoría manna de Sardos qui sa LSC–furriada a LSU dae Corraine e Corongiu–non dda bolet.

A ponner infatu a Corongiu non mi paret una cosa abbista.

Immoe tocat a ponner in craru cales sunt is positziones de su Carrabbusu a pitzos de sa quistione de sa lingua.

Is carrabbuseddos sunt giai in una positzione difitzile meda e, si si lassant identificare que su partidu de is Gabillos, sa cosa at a acabbare male meda pro issos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: