Archive for ‘contus’

June 3, 2012

Don Diego de la Vega

Aici dda tzerriamus: Don Diego de la Vega.

Po contu de  is mustatzus.

Immoi piciocas postas de mustatzus non si ndi biit prus.

E ni-mancu feminas.

Fintzas Mamma , candu fiat in Ferrara, iat imparau a andai a si ndi fai tirai is mustatzus.

Fintzas Tia Adelina, chi portàt is mellus mustatzus de Cordillanna e fiat prus omini chi non femina–e dda tzerriánt “Su Sindigu de Cordillanna”–una di mi dda seu agatada a innantis a murru lisu.

Ma cussus fiant atrus tempus e is feminas sardas fiant ancora postas de mustatzus.

A chini de prus e a chini prus pagu.

“Peli sulla limba”? Pagu e nudda, ma su murru de susu? Ojammommía it’arrori!

Fintzas Mamma, ca po s’atru pagu e nudda ndi portát: ni-mancu in is cambas.

E deu apu pigau de Mamma e in piturra ndi portu 13 (si legga treixi).

Ma Don Diego de la Vega bincíat a totus!

Fiat legia.

Non chi fessit legia meda, ma fiat legia a disisperu.

Non teníat nudda de bellu.

Nudda, foras de sa peddi.

Ma a sa peddi tocát a nci arribbai.

Strategía nci bolíat.

Teníat sa peddi moddi e bianca e, aundi podemus arribbai nosu, fintzas chentza de pilus.

Portát is coscias lisas-lisas.

E a arribbai a is coscias de Margot-Don Diego non fiat dificili meda.

Partemus de Iglesias e si ponemus a fai carraxu.

Pagu genti teníat s’atza o sa faci de si setzi acanta nostra.

Su trenu fiat ancora mesu sbodiu e bastát a aguantai is positzionis fintzas a Silicua.

In Biddamassargia nd’artziant atrus amigus de Carbonia e ndi pigant is atrus postus chi serbíant.

Arribbaus a Silicua, su logu po Margot ddoi fiat sempri: issa e tres mascus.

E incumentzamus a fueddai.

Margot teníat sempri calincuna cosa de fueddai e–balla!–non fiat scimpra.

Immoi mi benit mali a ddu cumprendi comenti fademu, ma fueddendi-fueddendi–e fintzas de cosa seria–incumentzamus a ddí ponni is manus asuta de sa gunnedda.

E aprapuddamus.

Asuta de sa gunnedda de Don Diego ddoi fiat totu un’atru mundu.

Passau s’oru de is mingias veladas, incumentzát unu mundu chentza de pilus.

Unu centimetru afatu de s’atru, is didus circánt a solus de artziai sempri prus a susu.

Ma sempri a parti de foras.

Margot aguantát is coscias strintas e mai una borta chi apat cuntzediu atra cosa.

E Margot sighíat a fueddai a faci seria de cosa seria e importanti.

Femus nosu chi non aguantamus.

Sa cosa funtzionát propriu po cussu.

Fatu-fatu unu si ndi pesát e sparessíat.

E un’atru pigát su postu suu.

Don Diego de la Vega fiat legia, ma teníat unu bellu pagu de piciocus bellus fastigendi-dda.

Ddis fadíat tocai cussu tanti de peddi lisa chi bolíat issa e issa fiat sa meri.

Nosu si nd’apofitamus de issa e issa si nd’aprofitát de nosu.

Atrus tempus.

Si bastát pagu.

Un’arrogheddu de coscia bianca e chentza de pilus.

A issa non nd’apu mai cumprendiu chi ddi praxíat.

Non cambiát mai sa faci.

Ma sa meri fiat issa.

March 28, 2012

Mangiafuoco

Mi nci dd’iat portau su nebodi de mulleri mia.

In cussu tempus deu bivemu in Santu Larentzu e tenemu puddas e dindus.

Issus iant fatu unu bellu tretu impari in autostop e deu ddus apu ospitaus a totu de is duus.

E de aici custu Tedescu fatu-fatu nd’aprolliát a domu, ma deu prus de unu pratu de cosa de papai non ddi donamu. Non tenemu gana de ddu fai a babbu.

Su fitziu de benni a domu mia dd’est passau, ma torrát a Iglesias e crocát in is giardinetus–aundi trabballamu deu–e narát a totus ca fiat amigu miu.

Po si guadangiai unu pagu de dinai spudát fogu.

Si preníat sa buca de petroliu, poníat s’acendinu e spudát fogu.

Spudát una pariga de metrus de fogu.

E sa genti ddi donát calincuna cosa.

Una borta nd’est arribbau a barba totu arrungiosa: a logus ndi teníat e a atrus logus nudda.

Paríat ca si nce dd’iant papada is topis.

–E ita cosa?

–Citi–si fait–a su postu de petroliu, in Seddori, m’ant donau benzina!

January 6, 2012

Il culo della Caterina

Si ndi seus pesaus a is cincu po pigai su postali–in Buggerru ddu tzerriánt de aici–po andai a Santu Nicolau.

Seus calaus aundi est cussu radar e fiat giai totu arruinau. Sa strada fiat ancora chentza de asfartai e fiat ancora scuríu e deu imbruconamu.

Fradi miu pi pigát in giru.

Eus pigau a manu dereta, faci a monti, in cussu mori chi andat a su costau de is arenas chi incumentzant in Santu Nicolau e arribbant fintzas a Portixeddu.

At incumentzau a orbesci–tenemus su soli a palas–e deu incumentzamu a biri comenti fiat su logu.

A su costau de su mori ddoi fiant matas de lua mannas–ma deu intzandus ancora non ddu sciemu ca cussa puru fiat lua. Conoscemu sceti cussa pitica–e fiant carrigas de bociteddas arrubias.

Deu ddas timemu. Non sciu poita, ma ddas timemu.

Giai-giai non portánt prus folla e mi paríant prus animalis chi non matas.

In mesu a is montis de arena a manu manca ddoi crescíant matas de opinu.

Deu femu spantau, ca innias is matas de opinu crescíant in mesu a su crachili de mura de arrú e de tzinnibiri e non fiant postas in fila.

In Iglesias is matas de opinu fiant totu in fila e in logu pulíu.

E femu deu, fradi mia, sorri mia, Mamma, Babbu e sa mulleri de Autiello cun sa filla pitica.

Autiello e is fillus fiant giai in su cuili, preparendi a tundi.

Fiat su primu de Maju de su 1961.

Babbu e Autiello si fiant connotus in s’ispidali e Autiello s’íat cumbidau po sa tundidura.

Autiello fiat minadori, che a Babbu e totu, ma teníat puru unu tallixeddu de brebeis. Pagu cosa, ma aici poníat a is fillus a trabballai.

Candu seus arribbaus nosu issus iant giai postu duus angionis a una parti.

A is otu ddus ant pigaus e deu mi seu fuíu.

Mi seu cuau a palas de sa domu, ma fatu-fatu castiamu su propriu.

Apu biu s’arresoja intrendi-ddi in su tzugu e dd’apu intendiu tzerriendi.

Mi seu torrau a cuai.

Seu torrai a is angionis candu fiant scroxendi-ddus.

Un’angioni scroxau po mei fiat sceti petza e petza bona meda.

Apu castiau comenti Mamma e sa mulleri de Autiello fadíant sa cordula.

Is ominis e is piciocus mannus funt andaus a tundi.

Deu seu andau a curri in is montis de arena impari a su fillu piticu de Autiello.

Curremus in mesu a su gureu infroriu e si spinamus, ma non si fadíat nudda.

Si seus postus a arrumbiai a basciu de cussus montis de arena, in mesu a is matas de opinu.

Una cida a pustis tenemu is cambas totu prenas de una specia de pibisias arrubias.

Ddas strecamu e ndi bessias sa spina de su gureu.

E seus andaus acché su gopai de Autiello.

Teniant una domixedda e un’ortixeddu innias acanta.

In s’ortu issou apu biu sa fragula po sa primu borta.

Fiat genti chi fueddát a bruncu fini e non mi nd’ant fatu tastai.

Sa fragula fiat pagu, ca bolit acua meda, e non mi nd’ant fatu tastai.

A mannu sa fragula curtivada non mi praxit. Sceti cussa aresti.

A pipiu non nd’apu papau mai.

Una borta in su mercau a Mamma dd’apu domandada de ndi comperai–dda portát sceti unu Sicilianu chi bivíat acanta nostra–e issa m’at nau sceti: “No”.

A mesudí iant giai acabbau de tundi e Autiello s’est postu a arrustiri sa cordula.

Seu sempri stetiu macu po sa cordula ma, mancai nde ddoi fessint duas, femus medas e mi nd’est tocau pagu.

Is omininis ant incumentzau a bufai e  a coi is angionis.

Non ant fatu is macarronis e eus prandiu a petza, pani e birdura.

Faci de ora de is cincu si seus incarreraus po furriai a bidda a pei.

Babbu fiat giai cotu beni.

Autiello nd’at bogau unu buttillioni de ses litrus e dd’at passau a Babbu.

Mamma fiat a tzerrius: “Imbriagoni! Non as giai bufau bastanti?”

Is atrus fiant totus arriendi e Babbu:

–Fin quando non vedo il culo alla Caterina non smetto!

–Ti dd’ongu deu sa Caterina!

Mamma afferraíat su buttillioni a duas manus e fuliát su binu in terra.

Ma issu, mancai imbriagu si dda torrát a straciai de manu e torrát a bufai: cosa de mesu litru a su corpu.

Totus arriendi fiant, foras de Mamma e de mei.

Deu femu sempri a sa parti de Mamma.

Cammina e bufa e fulia e torra a bufai a sa fini s’urtimu litru Mamma nce dd’at fuliau a terra.

–Mi su culu de sa Caterina! Mi! Imbriagoni!

Seus arribbaus a bidda e Babbu s’est postu a fai is trucus cun is cartas chi sciíat issu.

In domu nostra non fiat mai aici allirgu.

January 3, 2012

Su fogu

Su fogu est partíu de Corongiu de Mari, acanta de s’intrada  de Guturu de Cerbu.

Ant essi stétias is cincu de a merì.

In prus pagu de un’ora de totu cussu crachili de pirastru e de modditzi, fintzas a arribbai asuta de su nuraxi de Santa Brabara, non fiat abarrau prus nudda de biu.

Cussas tupas de modditzi artas prus cincu metrus si fiant furriadas a linna po s’ierru: mancai calincunu fiat prexau puru.

Su logu chi su fogu iat scarraxau, abruxendi-ndi cussu crachili, fiat unu perdaxu, unu margangioni chi non ndi torrát nudda de su trabballu, ni-mancu sa sola de is botas de su pastori.

Non fiat po cussu chi iant postu fogu innias.

Fiat di de bentu estru e su fogu tirát faci a is terrinus afitaus de cuddu Seulesu malu.

Totus naránt ca su fogu, in zona nostra, asuta de Marganai, fiat arribbau cun issu.

E immoi su fogu nci fiat calendi a basciu, aundi fiant is bingias e is ortus.

Deu seu partíu faci a su terrinu de is amigus mius de Cordilanna.

Issus funt arribbaus in pagu tempus.

Nci seus artziaus faci a monti e si seus postus a studai su fogu cun sa coma de sa modditzi.

Abetamus a ndi essiri su fogu de is tupas e candu fiat in s’erba nde ddu studamus.

Ma studamus sceti a sa parti de su pranu, ca a parti de monti non fadíat. Fiat perigulosu de t’inserrai su fogu.

Candu at incumentzau a scurigai, su bentu puru s’est carmau.

Faci de ora de is undixi de a de noti fiat giai craru ca su fogu non iat a calai prus a is bingias e a is ortus, ma fiat sighendi a camminai asuta de su monti.

Is amigus de Cordilanna si ndi funt andaus: su terrinu de issus fiat sarvau.

Deu seu furriau a su miu e mi seu postu a arrusciai is tupas de sa cresura, tanti po essi siguru.

A is duas mi seu crocau.

A s’incras, faci de ora de is dexi, su fogu est torrau a partiri.

Fiat abarrau abruxendi in mesu a calincuna tupa e candu su bentu estru s’est torrau a pesai est torrau a camminai.

Opuru dd’iant torrau a ponni, ca non fiat ancora arribbau aundi depíat arribbai.

Seu torrau a artziai a monti.

Custa borta is amigus de Cordilanna non nci fiant.

Nci fiant is de Corou, circhendi de firmai su fogu innanti de arribbai a sa pastura issoru e a su cuili.

Faci de ora de mesudí seus arrenescius a ddu torrai a firmai.

Is de Corou ddu sciíant comenti si firmat su fogu.

Abetánt a ndi essiri de sa tupa unu bellu tretu e sceti candu fiat atesu de sa tupa atacánt a nde ddu studai.

Is de Loci fiant a giru de sa domu, castiendi comenti andát sa cosa.

Su logu issoru puru non fiat prus in perigulu.

Apu prandiu e mi seu crocau.

A is duas mulleri mia m’at tzerriau: su fogu fiat torrau a partiri.

Nci fiat artziau a monti unu bellu tretu e fiat torrendi a calai faci a su cuili de Corou.

Seu andau a innias.

Nci seus arrenescius a sarvai su cuili, ma su fogu est arribbau fintzas aundi nci fiant una pariga de bombolas de gas.

Su pastori de Linetu Corou nd’at bogau is bombolas de su fogu tirendi-ddas cun una matzoca.

Eus sarvau puru s’olivariu antigu.

Is de Loci non si funt ni-mancu acostaus.

Ma su fogu at sighíu a camminai faci a Domus Noas.

Totu sa costera de Marganai abruxada.

A mei m’est passada sa gana de fai su messaju.

December 23, 2011

Acabbadora

–Morta est?

–Morta dd’apu! Ma pagu gana ndi teníat: m’at totu scarrafiau is bratzus. Alcol ndi tenit?

–Oja, Tzia Adelina!

–Pagu cosa…

–Mi dispraxit! A mei mancai non mi dd’iat fatu, ma deu mai nci femu arrenescia a dd’ociri. Dd’at a parri stranu, ma ddi bolemu beni.

–Imoi est fata custa puru.

Iat pigau s’alcol e su cotoni e si fiat desinfetada is scarrafius a su bratzu.

–Tochit, ge nde dd’allogu un’arrogu!

–Nossi! A mei mi fait grisu! Non ndi papu no! Ge mi dd’at a torrai a un’atra manera su prexeri.

–Immoi mi tocat a dd’apicai in cancu logu aundi non dda bint is pipius.

–Bastat a nde ddi segai sa conca e is peis e non dda connoscint prus. Ma a tui non ti fait grisu a dda scroxai? A mei est cussu chi mi fait fastidiu: dd’abarrant totu is pilus atacaus a sa petza!

–Est berus, calincunu pilu dd’abarrat sempri, ma est aici bona!

Mamma at apicau sa gatu a serenai e cudd’annu puru nosu eus fatu sa parti ca cussu cunillu, ca iat cottu in su forru, cun lardu, perdusemini e allu, non fessit su pisitu.

Mamma tzerriát a Tzia Adelina, poita ca a bociri sa gatu de domu portat mali.

Po s’annu nou si papamus su pisitu de is bixinus e ddu bocíat Babbu, ca cussu non portát mali.

December 20, 2011

Babbajola

Non apu mai cumprendiu poita dda tzerriánt Babbajola.

In Cordilanna genti afanceddada–“a frocu”–ge nci ndi fiat atra, ma, a nai sa beridadi, cussus bivíant che maridu e mulleri in sa propriu domu, teníant fillus e fiant che totu is atrus, mancai ddu biíast ca non s’amesturánt meda.

O fiant prus a prestu is atrus chi ddus lassánt a una parti.

Ma, comenti-chi-siat, fiant bixinas cussus puru: sa mamma de Conca de Mallu, Tzia Lionora, Tzia Adelina, Tzia Vittoria, Tzia Barbara.

Tanti is ominis fiant totus ominis chi non contánt nudda.

Mancai non fessint cojadas ni in cresia ni in su comunu e mancai calincuna essit fatu puru “su ballu americanu” in su tempus suu, nisciunus ndi fadíat contu e mai apu intendiu nendi cosa de issas..

A su mancu, de sa parti de is mannus.

Ma cun Babbajola, sa cosa fiat totu un’atra cosa.

Babbajola fiat bagassa!

Fiant ancora scarrighendi su leoncinu cun sa mobilia e nosu femus giai totus a giru castiendi e sciemus giai ca cussa fiat una bagassa.

Nci fiat puru su fanceddu agiudendi-dda.

E nosu femus mesu crosidadosus e mesu malinnius.

Unu pagu comenti candu arribbát su circu Zanfreta e andamus a castiai a is “nanetus”.

Emus intendiu cosa in domu e si ddu contamus a pari: “Bagassa! Est una bagassa!”

Babbajola fiat grassa, ma non meda.

Portát titas mannas e culu mannu, ma a nosu pagu impressioni si fadíat, a cuss’edadi.

Po nosu fiat una femina manna, pagu prus giovuna de mammas nostras e is piciocheddas puru s’interessant pagu.

Pensendi-nci immoi mi benit a conca sa “Venere di Macomer” e sa faci puru, mancai grassa, non fiat legia.

At ai tentu unus trinta annus.

Femus sempri a giru de sa porta de issa candu issu arribbát, a pusti-prangiu.

A bortas provant a si nci bogai.

Timemus, ma sciemus ca nosu femus prus fortis e abarramus.

E a pustis su fillu nde Babbajola si contát totu.

–Eja, fiant coddendi! A Mamma ddi essit sanguini e a Babbu sburru!

E nosu arriemus de cuddu piciocheddu scimproteddu chi si contát cussas cosas e de Babbajola.

Ant biviu in cussa domixedda unus cantus annus e a pustis si ndi funt andaus.

A mannu mi paríat ca unu certu piciocu chi biemu in pratza fessit su fillu de Babbajola.

Mancu su nomini m’arregordamu.

Fiat sempri a solu e a faci seria.

December 15, 2011

Legittima difesa

Gigi ndi fiat furriau de su trabballu a mesunoti e non teníat gana de drommiri.

Teníat gana de contai contus.

A s’incras deu e Paulu depemus furriai a Sardinnia e Gigi si bolíat stentai ancora cun nosu.

–Ti nd’arregordas de Racosta?

Ndi fiat artziau issu puru a innoi, ma sa zona de Delft, impari a fradilis tuus. Est abarrau unus cincu annus, trabballendi unu pagu, coddendi-si a feminas cojadas po is arregaleddus chi ddi fadíant e andát a palestra po imparai su karaté.

Candu s’at pigau sa “cintura nera” est torrau a bidda, a domu de sa mamma.

Ma gana de trabballai sempri pagu nd’at tentu e cussu pagu ddi fiat passau in Olanda.

Po su papai nci pensát sa mamma e po s’atru nci pensát issu cun su karaté.

Intrát a butega, fadíat sa spesa e si ddu circánt dinai, arropát a su meri e arrogát totu sa butega.

E aici fiat sempri bistíu beni, ti nd’arregordas?

Deu m’arregordamu is cratzonis de issu, fatus de unu maistru de pannu, a modellu de is cratzonis de unu ballerinu de flamencu e fiant totus arrighiteddas de medas coloris.

Fiat su prus eleganti de sa grefa de fradilis mius.

Fiat una grefa de manorbas, ca atru trabballu in bidda issoru non si nd’agatát, e fiant totus pobirus, ma Racosta si fadíat fai is cratzonis de su maistru de pannu.

–Candu bolíat bufai fadíat sa propriu cosa: intrát, bufát e non pagát.

E fiat annus fendi custa fida.

Andát sempri a custu bar e a cussu bar nci andát puru custu pastori.

Racosta ddi narát a si nd’andai ca fragát de merda de brebei e cuddu ca no e Racosta ddu tzacát a corpus de karaté.

Arropa oi, arropa cras, a sa fini su pastori nd’at bogau s’arresoja e a Racosta dd’at puntu a su coru.

E Racosta currendi in sa strada a tzerrius: “Donai-mi una tassa de acua! Donai-mi una tassa de acua!”

Mancu issu ddu creíat ca dd’iant mortu!

At fatu unu cantus metrus e nc’est arrutu a terra. Mortu.

 

 

Deu e Paulu a s’incras eus fatu totu su viagiu arriendi.

December 14, 2011

Su Sicilianu

–Depis morri comenti unu cani!

Si dd’apu cantau, cun sa melodia de una cantzoni de Joe Cocker.

Non sciu chi dd’apat cumprendiu, ma in giru de duas cidas fiat mortu: su segundu infartu e custu non dd’iat perdonau.

Fiat un’arrogu de merda e, nau sa beridadi, femu cuntentu chi si nci fessit mortu.

Issu e su gopai fiant sempri crastulendi e nendi cosa mala a pitzus de totus e circhendi de imbrolliai a is atrus.

Iat giai tentu un’infartu–portát sa faci arrubia de sa genti chi tenit sa pressioni tropu arta–e timíat sa mulleri a si torrai a cojai, chi issu si moríat.

Cussa fiat sa cosa chi timíat de prus.

Trabballát cun mei, impari a su gopai, Su Tedescu, connotu puru che Corrus de oru.

Deu e Manunta femus carrighendi su camiu de folla purdiada e atra alliga ammuntonada e issu e Su Tedescu fiant castiendi-si, comenti chi fessint is meris.

Nci teníat prus de una cosa de mi pagai.

Issu e su gopai mi nc’iant ghetau sali e alliga a su serbatoio de sa moto.

Non ddu podemu provai, ma atra genti non podíat essi.

E si dd’emu giurada.

Candu s’est mortu mi fadíat prexeri a pensai chi si nci fessit mortu de s’arrinegu po sa cantada mia.

E, a nai sa beridadi, cuss’idea mi fait prexeri ancora.

December 2, 2011

Unu tzieddu piticu-piticu (Lotta Continua)

Biviat in cussa masseria mesu sciusciada de is de Corou, in su chi fiat s’oru de Cordilanna de intzandus, in unu de cussus aposentenddus aundi iant biviu is tzeracus de cudda famillia de proprietarius.

In cussa masseria nci passant totus is de Iglesias chi non si podíant permiti una domu comenti si spetat.

Dd’ant agatau apustis de non sciu cantu dis, mesu papau de is topis.

Paríat prus piticheddu puru.

Dd’emu biu sa primu borta aché su chioscu de Pratza Sella.

Emu biu a Giorgi arriendi-arriendi e non cumprendemu ita teníat.

Issu arriíat a buca serrada chentza de si podi firmai e dd’apu domandau poita.

At sprapalluciau is ogus e cun sa conca mi fadíat tzinnu de castiai a s’atra parti.

E dd’apu biu: po si pigai sa tassa de sa birra de su banconi de su chioscu depíat pesai sa manu a s’artaria de is ogus.

Giorgi fiat unu picioconi mannu-mannu, tirát unu metru e otanta e prus e fiat totu musculus.

E si nd’arriíat de cussu tzieddu piticu-piticu.

Su tzieddu si ndi depit essi agatau de calincuna cosa.

S’at castiau cun un’arrisixeddu tristu e at sighiu a si bufai sa birra.

Giorgi fiat de Lotta Continua, ma… “simpatizzante”.

Si fiat postu cun issus candu iant ocupau su “Palazzo Racugno”.

In Iglesias puru iant detzidiu ca fiat ora de fai a biri sa fortza de Lotta Continua e iant ocupau cussu palatzoni sbodiu acanta de sa masseria antiga e mesu sciusciada aundi bivíat su beciteddu piticu-piticu.

A su costau de cussa masseria–17…. ddoi fiat scritu in sa “meridiana” in sa corti–iant strantaxau unu palatzoni legiu e dd’iant pintau a “colori de cani fuendi”, comenti naránt is de Cordilanna.

Forsis est ca fiat aici legiu ca est abarrau sbodiu una pariga de annus.

E is de Lotta Continua, impari a is concurrentis de su “Circolo Comunista Mario Lupo”–ma is de Lotta continua, po si nd’arriri ddus tzerriánt “Circolo Comunista Alberto Lupo”–iant detzidiu de “organizai is proletarius de Iglesias” po dd’ocupai.

Po sa mamma de Giorgi, cussa fiat s’ocasioni po si nd’andai de su maridu, impari cun is fillus.

Ma sa cosa fiat durada pagu: a pustis de una pariga de cidas nce ddus ant bogaus a totus e a Paulu Fanutza–su prus abbistu de su Mario Lupo–nci dd’ant portau a su Bonu Camminu, ma cussu de Casteddu, e nci dd’ant lassau duas cidas.

A is chi iant ocupau is apartamentus de su Palazzo Racugno, su comunu nce ddus at postus in s’uspidali beciu de Santa Barbara e sa cosa est acabbada de aici.

Paulu, candu nd’est bessíu de galera s’est carmau unu pagu, ma a pustis at detzidiu de si ghetai a is surgelaus e immoi est un’omini arricu, mancai ancora de manca.

Giorgi s’est agregau a cussus studentis de manca e, sigumenti fiat bellu che Tarzan, is cumpangias fiant a gara po si ddu coddai.

Fiant puru is annus de su femminismu e duncas si podiant permiti de si coddai a Giorgi e de si fai stimai de su cumpangiu chi teníant giai.

Sceti a Marcu non ddi fiat praxa sa cosa.

Marco puru fiat “simpatizzante” de Lotta Continua e non “militante”.

Marcu andát avatu a Carolina, ma narát: “Lotta continua, eja, ma sempri-sempri no!”

E ddus pigát po culu de aici.

E candu Carolina puru at bofiu tastai da minca de Tarzan-Giorgi, Marcu s’est incatzau nieddu e dd’at mandada a cagai.

A mei mi narát: “Ma nara-mi-ddu tui! Non tenit ni-mancu sa tertza media!”

Po cussu Giorgi si nd’arriíat a scusi de cussu tzieddu piticu-piticu: non fiat tontu e ddu sciíat ca non fiat curretu a si nd’arriri de issu.

In pagu tempus cussu tzieddu si nc’est mortu, Lotta Continua s’est sciusciada, Marcu s’est cojau cun una femina issa puru incorrudada de su sposu e Giorgi at sighiu a bivi aché sa mamma, trabballendi fatu-fatu in Portovesme.

A Giorgi dd’apu torrau a biri una dexina de annus a oi: fiat ancora in domu de sa mamma, mancai portessit giai medas pilus biancus e trabballu in Portovesme non nd’agatát prus, ca sa pigada po culu de s’industria fiat acabbada.

–E ita depu fai? Mi nci depu morri de su famini? Mi iat nau.

Cumpangias de coddai non nci ndi fiant prus, ca fiant totus emigradas e deu mi seu pensau ca cussu tzieddu piticu-piticu, a su mancu, sa birra si dda pagát a solu.

September 22, 2011

Sa Foresa

Sa Foresa fiat sa bagassa prus becia e prus arrispetada de Iglesias.

Teníat prus de setanta annus e fiat ancora in servitziu.

Comenti fadíat a tenni ancora clientis non ddu cumprendíat nisciunus, ma totus fiant–femus–fierus de issa.

Non m’arrigordu una borta ca calincunu dd’at ammancada mai de arrispetu.

Arriemus, ma in cussu tempus femus sempri arriendi de totus.

Anca Dominigu, su nepodi stontonau de una famillia de panateris connotus, una borta si dd’iat carrigada de a palas e anca dda mussiát a conca a tipu gatu.

Ma issa non iat murrungiau: anca fiat trabballu cussu puru.

Po nosu fiat una specia de monumentu de Iglesias, a tipu Quintino Sella.

Si fiat comperada un’apartamentu in su palatziu de s’Upim e contánt custu contu: anca unu dotori chi teníat s’apartamentu a su costau de su de issa fiat andau a si lamentai: “Ma come, una prostituta in un palazzo di gente per bene!” E anca dd’iant arrespundiu: “Ma i soldi della signora mica puzzano più dei suoi!”

Bai e agata chi su contu fessit berus, ma sa genti ddu contát e arriíat de su dotori, non de issa.

Sa domu non fiat po issa.

Issa fiat abarrada in cussa domu becia in s’Arruga de is Paras.

Sa domu fiat po is nebodis.

A unu de is nebodis ddi fiat scopiau unu fuetu in sa manu e fiat abarrau a tres didus.

Is piciocheddus du tzerriánt “Martzianetu”.

Una borta femu pulendi is aiolas in Pratza Sella e fiat in s’istadi.

Femu incruau, boddendi su paperi e is cagallonis de cani.

A unu certu puntu m’intendu una manu intrendi-mi-nci asuta de sa malliedda e aprapuddendi-mi sa schina.

Mi ndi strantaxu, mi fúrriu e dda biu: fiat issa, Sa Foresa.

Mi castiát arriendi e paríat una piciochedda pibiruda.

–Bellixeddu!

Deu nci seu abarrau che unu tontu.