tzia Cristina

Tzia Cristina fiat una pobira.
Tzia Cristina pedíat sa limosina e candu deu emu domandau a mamma poita, issa m´iat nau: ´Tzia Cristina est una pobira´.
Tzia Cristina tzocheddát a su portoni e deu curremu a oberri, ca femu piticheddeddeddu e femu ancora sempri in domu.
Tzia Cristina narát sceti: `pobiru´.
Deu curremu aintru e naramu: ´Mamma, at nau tzia Cristina: `Pobiru`.
E mamma narát: ´Nara-ddi: ´A perdonai´
E deu torramu acché tzia Cristina e ddi naramu: ´At nau mamma: ´A perdonai!´

Deu su chi est sutzediu non dd´apu biu: mi dd´at contau mamma, annus a pustis.
Una di de bentu estru, non si scit beni comenti, su portoni s´est sbatiu e nd´at segau unu didu a tzia Cristina chi fiat abetendi sa limosina in sa porta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: