Bolognesi vs. Paulis a subra de Sardegna fra tante lingue

06/09/2006
Su computer e “su Tedescu”
Giuliu Paulis s’at fatu s’ onori de ligi e cumentai, in sa revista Nae, su trabballu chi deu e Wilbert Herringa eus fatu a pitzus de sa relata tra su sardu e is linguas diversas chi, incumentzendi de su latinu, ant tentu unu ruolu dominanti—dominanti in politica—in Sardinnia. Su libbru nostru—Sardegna tra tante lingue. Il contatto linguistico in Sardegna dal medioevo a oggi, ondaghes, 2005—incumentzat cun un’analisi de is argumentus imperaus, innantis de nos, de Wagner e, prus che a tottu, de is chi dd’ant sighiu. Issus bolint fai a biri ca su sardu—su sardu “beru”—est una lingua “arcaica”: prus acanta a su latinu de totu is atras linguas neolatinas. S’atru sardu non contat, ca anca est ammisturau cun atras linguas…

De s’analisi nostra nd’est bessiu ca is argumentus de is “wagnerianus” non tenint una basi forti bastanti po arribbai a cussus congruus: ni de unu puntu de vista storicu, ni linguisticu, ni sociolinguisticu, ni antropologicu e ni-mancu demograficu,.

Su chi fait prus impressioni in s’analis issoru est ca po issus s’unicu mecanismu chi podit portai una lingua a cambiai est su cuntatu cun un’atra lingua. Duncas, chi sa pronuncia de unu certu sonu cambiat in una certa lingua, custu cambiamentu podit sceti benni de s’infruentzia de un’atra lingua. Ca una lingua potzat cambiai a sola—sighendi regulas e principius internus a cussa lingua e totu—est po issus unu cuncetu disconnotu.

Sa linguistica de Wagner fiat giai becia candu issu fiat ancora unu studenteddu, innamorau de sa terra nostra e de atras cosas, e girát sa Sardinnia circhendi is fueddus prus “antigus”: su Tedescu ddu tzerriánt in is biddas sardas. Wagner, mortu in su 1962 a 82 annus, non s’est mai interessau a totu su chi est sutzediu in custu seculu passau aintru de sa linguistica. Incumentzendi de su 1916, candu est bessiu su Cursu de Linguistica Generali de De Saussure, sa linguistica at circau, a innantis de si ponni a fai una storia de is linguas, de cumprendi ita est custa cosa chi tzerriaus “lingua”…

Wagner, invecis, est abarrau firmu a sa linguistica storica tedesca de su 1800, e aici e totu ant fatu is chi dd’ant sighiu. Issus ant circau de scriri sa storia de is linguas, chentza de sciri ita est sa LINGUA: de calis partis est fata, cumenti funtzionat, calis funt is principius e is regulas chi si permitint de fueddai e de cumprendi.

In su 1800 atra linguistica non nci ndi fiat: de calincuna parti tocát a incumentzai! Ma siguru est ca non bastát, e sa linguistica est andada a innantis.

Candu non si scit comenti funtzionat una lingua e—po nai—in sardu s’agatat unu cambiamentu, s’unica cosa chi fait a fai est a castiai chi custu cambiamentu esistit in un’atra lingua: su cambiamentu DEPIT ammarolla benni de innias, de su cuntatu cun un’atra lingua.

Citendi unu scritori olandesu, tocat a nai ca “a chini tenit unu marteddu ebbia, bit puncias in donnia logu”.

Tanti po fai un’esempru, Eduardo Blasco Ferrer in su libbru suu (Storia linguistica della Sardegna, Niemeyer, 1984, Tübingen), sighendi a Wagner, fait custa cosa cun sa “sonorizzazione”: su fatu ca is cunsonantis surdas (P, T, C, F) si pronunciant fendi vibbrai is cordas vocalis a pustis de una vocali: ndi bessint is cunsonantis “drucis” B, D, G, V.

Blasco Ferrer non sciiat calis funt is basis foneticu-articulatorias de sa “sonorizzazione”. Non fait a cumprendi in manera diversa poita issu at nau ca sa “sonorizzazione” chi s’agatat in campidanesu ndi benit de su pisanu medievali. Sa “sonorizazzione” non esistit sceti in campidanesu. Esistit puru in logudoresu e in unu muntoni de atras lingua, ma … non esitit in su pisanu, ni in is atrus dialetus toscanus e … non est esistia mai in cussas linguas!

Po fai unu sballiu de aici, tocat a ndi sciri pagu de aderus de linguistica e fintzas de storia!

Duncas, po “accrarai” comenti mai su sardu de cabu de jossu est prenu de annoamentus, Wagner e is chi dd’ant sighiu funt custrintus a a nai ca totu custus cambiamentus de su campidanesu ndi benint de s’infruentzia toscana in Sardinnia, e funt puru custrintus a si ndi scadesci ca is Pisanus funt stetius is meris de su “rennu de Callari” sceti 64 annus (de su 1258 a su 1324)!

Tocat sceti a pensai a su ca Wagner at nau a pitzus de su fatu ca in campidanesu su fueddu “acua” non s’est furriau a “abba” che in cabesusesu: “infruentzia de su pisanu”!

In sa “Carta in caratteri greci”, scrita in Casteddu a giru de su 1070-80, su fueddu chi s’agatat po “acua” est αχύα (controlla-mi-ddu po prexeri!). Insomma, sa trascriidura “fonetica” de “acua”. Custu bolit nai ca sa pronuncia de su fueddu fiat sa propriu de sa chi esistit immoi. Sigumenti s’imperu de is literas gregas permitit de nai de siguru ca chini at scritu non fiat sighendi su connotu ortograficu de su latinu, teneus sa prova ca su fueddu teniat sa pronuncia “pisana” giai unus 150 annus a innantis de arribbai is Pisanus a Casteddu e unus 200 annus a innantis de sa conchista pisana: unu spantu!

Ma unu spantu obbligau, poita ca in custa cosa est su campidanesu su dialetu prus arcaicu. Poita ca po Wagner is campidanesus fiant genti de arratza burda e de lingua burda. In nisciuna manera su campidanesu podiat essi prus “puru” de su cabesusesu! Dd’est tocau a nai ca fintzas custu fenomenu ca nd’arribbat deretu de su latinu, beniat de su pisanu.

E nisciunus mai dd’at curregiu. Custa cosa si podit tzerriai a una manera sceti: “dilliriu colletivu”.

Su sardu lingua “arcaica”? Custu “cliché” puru ndi bessit de sa propriu pobiresa metodologica e de s’inniorantzia manna de comenti funtzionant is linguas. Poita iat a depi essi “arcaicu” su sardu “beru” (e cussu sceti)? Comenti narat Blasco Ferrer a sa pagina 23 de su libbru citau: “il sardo è una lingua arcaica a causa … del suo isolamento e della sua scarsa capacità di recepimento di innovazioni provenienti dal continente.”

Seus torra a “marteddu sceti…e duncas puncias !”

Ca una lingua podit cambiai—e meda—po contu suu, Blasco non ddu sciiat.

Ma berus est? Berus est ca su sardu ‘beru” (su cabesusesu) est una lingua arcaica e su campidanesu una lingua burda?

In sa primu parti de su libbru, nos ammostraus ca is argumentus “wagnerianus” non torrant cun s’evidentzia storica, linguistica, sociolinguistica, antropologica e demografica.
In sa segundu parti ammostraus sa verifica chi eus fatu nos de is duas ideas de Wagner chi prus ant conditzionau sa manera de pensai is sardus a pitzus de sa lingua issoru: 1) su sardu “beru” est una lingua arcaica; 2) su campidanesu est ammisturau meda cun su pisanu e is atras linguas dominantis chi ant sighiu.

Tocat a nai subbitu ca fintzas a pagus annus fait non fadiat a torrai un’arrespusta seria a custas preguntas: chentza de computer non iat fatu!
Tanti po si cumprendi: po cunfrontai is 200 fueddus chi at scioberau issu e totu in 54 dialetus sardus e 6 linguas dominantis, su computer at fattu una cosa comenti 500.000 operatzionis matematicas!

E immoi, deretas-deretas, is arrespustas: su sardu non est una lingua arcaica e su is dialetus campidanesus si ndi stesiant de is linguas dominantis—e prus che a totu de s’italianu—de prus de is dialetus cabesusesus. Duncas, o Wagner non at cumprendiu, o non at bofiu cumprendi.

Sa primu arrespusta a Giuliu Paulis non dd’est praxa. E in cuss’articulu in Nae s’at fatu una critica metodologica: “Sa mirada format s’ogetu”. Aici at scritu.
Sa verifica nostra, segundu a issu, est sogetiva: bessia de su fatu ca nos eus castiau a sa lingua sarda cun is ogus de oi, pighendi in cunsideru testus in sardu chi fueddant de cosas modernas, a su postu de castiai—che a Wagner—a sa lingua de is messajus e de is pastoris.

Giuliu Paulis tenit arrexoni! Ni-mancu nos seus obbietivus, ma…totu su chi podemus fai po lompi a un’analis obbietiva dd’eus fatu. In prus, sigumenti deu sigu s’epistemologia de Popper, sa cosa de importu prus mannu dd’eus fata: a chini totu bolit torrai a fai s’esperimentu nostru ddi bastat a sighiri, e a torrai a fai, su chi eus fatu nos. Eus decrarau totu e su trabballu nostru est “falsificabile”!
Ita eus fatu po evitai de torrai a fai sballius che is de Wagner: “Sa mirada format s’ogetu”?
Po sciri cantu una lingua neolatina si nd’est stesiada de su latinu, tocat a cunfrontai fueddus de is duas linguas. In teoria totus is fueddus—totus is chi funt cambiaus e totus is chi non funt cambiaus!—ma custu non fait. Non fait ebbia!

Tocat a scioberai. Ma chini scioberat? Mancai unu non bollat, seus totus influentzaus de su chi pensaus e creeus. Duncas, chi scioberaus a solus, est facili meda chi scioberaus is cosas chi si donant arrexoni. Comenti ndi bessis de custu dilemma?

Su sballiu (sballiu??) de Wagner—e de atra genti meda—est propriu stetiu su de si ponni issus a scioberai is fueddus de cunfrontai a-pari in linguas diversas e, infatis, nd’est sempri bessiu ptretzisu-pretzisu su chi boliant issus. Chi unu pigat in cunsideru sceti sa terminologia de is pastoris e de is messajus, est facili ca ndi bessat ca cussa parti de sa lingua est prus acanta de su latinu: e castiendi innias Wagner si fiat donendi arrexoni a solu, poita ca nd’est bessiu pretzisu-pretzisu su chi boliat issu! Ma cussa parti de sa lingua non est TOTU sa lingua e su chi nos bolemus sciri est cantu sa lingua sarda intrea est acanta de su latinu.
Po ndi bessiri, nos eus lassau scioberai a su computer unu numeru de fueddus chi fadiat a manigiai, sighendi su metudu de su “random sampling”: “campionatura casuale e statisticamente rappresentativa”.

A su computer non nde ddu importat nudda de su chi at nau Wagner e de su fatu ca is sardus po custas cosas si ndi bogant sa matza a-pari…
Eus arregortu totu is testus chi podemus agatai in “formato elettronico” e nce ddus eus ghetaus a sa machina (270.000 fueddus). E candu ndi funt bessius fueddus che “Internet” (una de is criticas prus de importu de Paulis) si ndi seus acataus ca cussus fueddus in latinu non nci fiant!

In totu, de fueddus chi in latinu non esistiant (cun prepositzionis e articulus) nci ndi fiant seti. Seti fueddus a pitzus de 200 non cambiant sa statistica, duncas po su latinu eus imperaus 193 fueddus. Ma sa cosa de importu prus mannu est ca cussus seti fueddus—e duncas “Internet” puru—sigumenti in latinu non ddus eus postus, non tenit nisciuna infruentzia in sa mesura de cantu duas linguas diversas si ndi stesiant de su latinu. “Internet” donat “zeru” cun ambas linguas! Su balori assolutu cambiat unu pagu—torru a nai: ammancant seti fueddus a pitzus de 200—ma cussu relativu, tra linguas diversas, abarrat su propriu.

Duncas, is fueddus modernus, bessius de su fatu ca “Sa mirada format s’ogetu” ddus eus “neutralizaus” fintzas aundi a fatu. De prus non fadiat a fai.
E tocat a nai puru ca, in mesu a is fueddus chi ndi funt bessius, nci fiat puru unu fueddu “agro-pastorale” che “trubare”. Unu fueddu specialisticu “agro-pastorale” a pitzus de 200 non mi parit pagu: est su 0,5%. Su sardu at a tenni in totu unus 200.000 fueddus: Mariu Puddu nd’ at agatau giai prus de 100.000! Intzandus fait a nai ca is fueddus “agro-pastorali” funt una cosa comenti e milla: mi parint medas. Mi parit dificili meda chi esistant prus de cussu tanti de fueddus “agro-pastorali”. Comenti si biri, cussus fueddus puru funt pigaus in cunsideru de s’analisi nostra, ma cun s’importantzia chi ddis minescit. Fintzas is pastoris non funt sempri acracaxendi/trubande is brebeis: faint atras cosas puru!

Nos eus pigau in cunsideru—prus o mancu—totu su sardu modernu, e dd’eus nau. Su chi eus nau balit po su sardu modernu e non, po nai, po su de su 1400.
In su sardu de oi, in totu su sardu de oi, bariedadis arcaicas non ddoi nd’at. Ma sa cosa prus de importu est ca de in mesuras nostras nd’est bessiu de linguas arcaicas non nd’esistit ni-mancu una!

Non est est su sardu sceti chi non est arcaicu, ma est totu s’idea de arcaicidadi chi nd’arruit a terra. Totu is linguas neolatinas chi eus pigau in cunsideru si ndi stesiant de su latinu (classicu) a su mancu de su 49,7% (italianu), mentris su prus atesu est su genovesu (57, 6%): 8,1% de diferentzia. E custus datus bolint cunfrontaus cun su fatu ca s’olandesu (“riferimento esterno”) si ndi stesiat de su latinu de su 72,%.

“Sa mirada format s’ogetu”. Est berus po totus, ma est prus berus ancora po is chi trabballant cun una metodologia chi non at connotu a Popper.

3 Comments to “Bolognesi vs. Paulis a subra de Sardegna fra tante lingue”

 1. Egregio Bolognesi,
  poco tempo addietro s’è attivata una discussione, sul blog di Pintore, incentrata sul fatto che, secondo alcuni, la lingua sarda parlata in Barbagia, si sia conservata (fra tutte le lingue neolatine) come la più fedele riproduzione della lingua dei Romani, per il fatto che gli antichi Sardi si rifugiarono sui monti, ove i Romani (come già i Cartaginesi) non riuscirono a penetrare.
  Ora, già la più banale (ma logica) ed immediata considerazione scaturente da quanto detto, fa chiaramente comprendere come i Sardi rifugiatisi nei monti, non poterono nè conoscere né tantomeno parlare la lingua dei Romani, proprio perché mancò un mero contatto comunicativo con essi. Taluni propendevano infatti per questa teoria.
  Purtuttavia e per giungere al punto, io credo che il problema sia a monte: infatti non esiste nessuna fonte storica che racconti di Sardi che fuggono da Cartaginesi (peraltro mai presenti in Sardegna come dominatori!) e Romani. Quindi il problema c’è!
  E se c’è un problema che osta alla perfetta percezione dei parametri in gioco è opportuno che tale ostacolo venga subito rimosso. Altrimenti si rischia di conchiudere qualsiasi conversare entro limiti, costituiti altrove e per altri fini, che non sono quelli pertinenti alla linguistica sarda. Purtroppo così ebbe a fare il Wagner M.L., il quale mise dei punti imprescindibili alla sua ricerca sulla lingua sarda, non definiti da sé stesso, ma da altri le cui motivazioni egli a fondo non conosceva. Egli, pertanto, inficiando il risultato del suo lavoro (per altri versi encomiabile) fin dall’inizio, non pose in essere una ricerca aperta a tutto l’universo degli idiomi, come (nella mia pochezza di semplice uomo della strada, totalmente a digiuno di linguistica, ma armato di tutto il suo buon senso) ritengo avrebbe dovuto per venire definitivamente a capo dell’origine della lingua sarda. Egli non è andato a sindacare, per ogni elemento di ogni singola parola, tutte, indistintamente, le lingue del passato nella loro lunghissima evoluzione temporale, in tutte le aree geografiche, senza escluderne, fra queste, neanche una, con l’intento di trovare un qualche appena percettibile elemento che gli potesse dare un collegamento alla lingua parlata dai Sardi odierni. Ritengo che una ricerca universale proprio così egli avrebbe dovuto impostare.
  Invece, lo studioso bavarese, ad esempio, seguendo lo stereotipo (di cui, per sua formazione culturale egli non è andato a sindacare veridicità e provenienza) delle supposte dominazioni succedutesi nell’Isola, va alla ricerca di “strati lessicali provenienti dal punico, latino (di fondo), greco e bizantino, germanico, arabo, catalano e spagnolo, italiano”. Cioè proprio e soltanto le lingue dei popoli che avrebbero dominato la Sardegna, dando adito al sorgere di quella infinità di dubbi legata ad una ricerca così artefattamente costituita. Oppure, acquisendo il vecchio assunto (del Pais) che tacciava i Sardi essere popolo che rifuggiva il mare quasi fosse l’inferno, li definisce come esclusivamente dediti a pastorizia ed agricoltura, avendo (cercato e naturalmente) trovato nella loro lingua gran copia di vocaboli che richiamano quegli ambiti. E, voglio citare, ancora in esempio del suo modo di procedere, la sua stravagante opinione sui Sardi, la cui lingua dichiara «estremamente povera di termini astratti e di tutte quelle voci che attengono a un ordine di idee un po’ elevato» e soggiunge, che in genere le parole della lingua sarda aventi una traccia di spiritualità, sono imprestiti dalle lingue di cultura, cioè italiano, catalano, spagnolo!
  Grazie, mikkelj tzoroddu.

 2. Non sono sicuro di aver capito bene, ma posso rispondere su due punti: (i) il sardo (nessun dialetto sardo) è “la lingua neolatina più vicina al latino”, ma anche se lo fosse, non significherebbe nulla in una situazione in cui le differenze tra lingue neolatine nella loro distanza dalla lingua “madre” sono minime: tutte le lingue neolatine mostrano distanze simili; (ii) come ho mostrato in “Sa costante resistentziale e atrus mitus sardus” non è possibile sostenere che i Barbaricini siano i continuatori della civiltà nuragica e che siano vissuti separati dal resto dei Sardi per millenni: l’argomento principale, ma non unico, è proprio quello della completa latinizzazione della Sardegna, che non sarebbe mai potuta avvenire senza il consenso reciproco di Sardi e Romani.

 3. Sul punto primo, debbo dire di aver memorizzato in modo riassuntivo, un assunto del Wagner che diceva: «[…] la struttura morfologica e sintattica del sardo […] è così prettamente latina che […] di tutte le lingue romanze il sardo continua meglio la tradizione linguistica romana».
  Ma prendo certo atto della tua precisazione.
  Secondo punto. Mi sono andato a leggere il tuo inserto “Sa costante resistentziale e atrus mitus sardus” (con una certa fatica perché non conosco bene la mia lingua logudorese e molto poco il campidanese) ma allo stesso vorrò portare una mia breve considerazione.
  Tornando al punto presente, in termini chiari esprimo qui in due righe il senso del mio intervento:
  il Wagner ha prodotto un lavoro insufficiente perché ha male impostato la sua ricerca. Se per un lavoro nel nostro ambito di competenze ci basiamo sui risultati di altre discipline che (per quanto autoritari) non sappiamo se giusti o sbagliati, corriamo il rischio nella seconda ipotesi di produrre dei risultati inaccettabili. Infatti il Bavarese si basò, anzi ancorò esclusivamente la sua ricerca, su un dato storico: la supposta serie di dominazioni in Sardegna. Essa è per certa parte campata in aria.
  Così come è campata in aria la pretesa fuga dei Sardi sui monti, al cospetto di Cartaginesi e Romani.
  Grazie, mikkelj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: