Torrendi torra sceda a Giuanni Ugas

Giuanni Ugas m’at torrau sceda in su blog de ZF Pintore: In contu de s’arresistentzia de is Sardus e de sa lingua sarda de impreai

E mi tocat a nai ca seu prexau meda de custa discussioni portada a innantis in logus diferentis intra de personis ca non si funt mai bias, ma ca s’arrispetant e circant de si cumprendi a pari.

E sigumenti tanti ddu scieis ca su certadori seu deu, mi tocat puru a nai ca su meritu de custa manera carma e  educada de arrexonai est prus de Ugas chi non su miu.

Nau custu, aciungiu deretu ca Ugas non arrespundit a is cosas chi nd’apu pesau deu e ca mi ponit in buca cosas chi deu non apu nau.

Deu non nau ca diferentzias intra de is Sardus non nci ndi funt. Deu nau ca custas difentziuas funt piticas e de pagu importu.

Deu non nau ca is Sardus tenint un’origini Arromana. Deu nau ca  totus is Sardus fueddant sa propriu lingua, cun sa propriu grammatica fintzas in is detallius prus piticus e ca custas linguas cambiant sceti in su lessicu (po nai, is fueddus chi cambiant in totu in su sardu de Sestu e in su de Orani, funt sceti su 10%. Is atras funt diferentzias de pronuntzia) e in sa pronuntzia (e a cambiai sa pronuntzia nci bolit pagu, ca is linguas funt sempri acanta de cambiai).
Apu nau puru ca su “latinu” de aundi nd’est bessiu su sardu chi connosceus immoi, depiat essi una lingua creola.

E custu bolit nai, ca su latinu dd’at imparau e cambiau genti chi fueddát un’atra lingua.

Su chi bolit spiegada est custa omogenidadi impressionanti de sa grammatica de su sardu: s’acusativu prepositzionali (“Apu biu a Giuanni”), s’infiniu cun su sugetu (“Non bollu a si sbati sa porta”), s’antecipatzioni de su fueddu focalizau (“Pani bollu”), s’impreu progressivu de su gerundiu (“Apu biu a Giuanni camminendi), su futuru e su conditzionali analiticus (“Apu a andai/Emu a andai”), totu su sistema de s’aspetu verbali (“Est papendi pani: in custu momentu, ma “papat pani” = est acostumau a papai pani), ecc. ecc.

Custas cosas dd’as agatas in totu is bariedadis de su sardu e, foras de s’acusativu prepositzionali, ca ddoi est in su spanniolu puru, sceti in su sardu.

Po unu linguista custa est un’evidentzia macroscopica.

Cust’evidentzia ti portat a concludi ca sa latinizatzioni de sa Sardinnia est stetia omogenea meda, siat po su chi pertocat su tempus, sia po su pertocat sa lingua chi est intrada in cuntatu cun su latinu: sa lingua originaria de is Sardus.

Bastat a pigai in contu is diferentzias intra de s’italianu chi fueddant in Napoli e s’Italiano Regionale di Sardegna po cumprendi cantu benit mali a crei ca is Sardus, innantis de imparai su latinu, fueddessint linguas diferentis.

Emus a depi agatai arrastus de custas diferentzias in sa grammatica e custus arrastus non ddoi funt.

Si is Sardus chi si funt arribellaus–ma is bardanas funt un’atra cosa! E non ddu nau deu, ma Pira, Cagnetta, ecc.–ancora non fueddánt su latinu-sardu de is pranus, ma dd’ant imparau de is pagus cuntatus commercialis chi teniant, cust’omogenidadi non fait a dda spiegai.

Giuanni miu stimau, tui ses archeologu, ma deu seu linguista.

Deu potzu presentai cust’evidentzia crara e chi donniunu podit cuntrollai, e tui mi proponis interpretatzionis de atras interpretatzionis.

Tui fueddas–che a Lilliu e totu–de sa “costante resistenziale” che “categoria dello spirito”, ma deu innoi non ti potzu sighiri, ca sa machinedda po mesurai su spiritu non dda tengu e ni-mancu tui.

Cun custu tui ti ponis in foras de sa scientzia.

Custu non bolit ancora nai ca tui non potzas tenni arrexoni–sa scientzia non arrenescit a spiegai totu–ma sceti ca su chi naras non si podit cuntrollai.

Insomma. sa tua est una chistioni de fidi e deu fintzas a innias non nci arribbu.

3 Comments to “Torrendi torra sceda a Giuanni Ugas”

  1. Ma comenti fait Ugas a negai s’unidadi de sa limba sarda? Torra a isgavai teulacciu!!! Non ndi cumprendis de custas cosasa

  2. Pedu perdonu, Robertu, ma tui has scrittu duas bortas “trassas” po nai “tracce”, a su postu de “arrastu(s)”.
    Nosu in Marmilla, ma immoi seu a sa parti de Casteddu puru, cun su fueddu “trassa, trassas, trassas malas” boleus nai “sotterfugi”.
    T’est fuiu o narais aici in Maurreddina?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: